Reference > Hlučín, Ostravská, kVN, kNN, DTS

Hlučín, Ostravská, kVN, kNN, DTS

Místo stavby: Hlučín - Ostravská

Rozsah: kabelové vedení VN pro novou kioskovou DTS, kabelové rozvody NN pro připojení 35 RD

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 2.089,- tis. Kč

Popis stavby

Cílový stav

Ze stávajícího kabelového vedení VN bude napojena nová kabelová smyčka VN. Trasa kabelu VN povede ve volném prostranství souběžně se stávající účelovou komunikací a oplocením pozemku p.č.761/4 až do nové betonové kompaktní trafostanice. V místech ohybu kabelů a spojek bude ke kabelu VN přiložen kabelový označník.

Trafostanice bude osazena transformátorem 22/0,4 kV o jmenovitém výkonu 630 kVA, zapouzdřeným rozváděčem VN SF6 pro napětí 22 kV, šestivývodovým rozvaděčem NN s hlavním jističem SE-BL-J1000-DTVE, In=1000A, zkratová odolnost min.25 kA.

Vývody NN pro novou zástavbu 35BJ budou provedeny z nové DTS zemními kabely 3x240+120 AYKY a ukončeny v nových jisticích skříních. Vývody NN do stávající rozvodné sítě budou rovněž provedeny zemními kabely 3x120+70 AYKY a zaústěny do stávajícího venkovního vedení NN. V místech ohybu kabelů, spojek a křížení komunikací budou ke kabelům NN přiloženy kabelové označníky.

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA