Reference > Průmyslová zóna Hrabová - vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová - vedení VVN 110kV

Místo stavby: Paskov, Ostrava-Nová Bělá, Ostrava-Hrabová

Rozsah: nové dvojité venkovní vedení VVN 2x110kV v délce 3,166 km, napojené ze stávajícího dvojitého venkovního vedení 2x110/22kV do nové  Rozvodny 110/22kV Hrabová

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 40.690,- tis. Kč

Popis stavby

Účel stavby

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV v délce 3,166 km, napojeného ze stávajícího nadzemního vedení 2x110/22kV č.5647/5648 ? před Rozvodnou Paskov do nové Rozvodny 110/22kV Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu Hrabová o celkové výši 50MW soudobého příkonu. Rozsah požadovaného řešení stavby vychází z DSP technické infrastruktury průmyslové zóny.

Cílový stav

Stavba vedení VVN 110kV v délce 3,166km je umístěna v katastrálním území Paskov, Nová Bělá a Hrabová. Trasa začíná odbočkou z koncového stožáru před R110/22kV Paskov. Nové vedení bude napojeno na stávající vedení VVN č.5647/5648 napájeného z rozvodny R110/22kV Vratimov. Tato odbočka bude provedena z nového koncového stožáru u rozvodny Paskov, který nahradí původní koncový stožár. Projektované vedení VVN 2x110kV povede směrem ke stávající krajské silnici III/4705, kterou bude křížit, dále směrem k rychlostní komunikací R/56 Frýdek-Místek Ostrava a v souběhu s ní až k nové rozvodně R110/22kV Hrabová.

Vedení je v celé délce navrženo jako venkovní na pozinkovaných ocelových příhradových stožárech VVN 2x110kV s úzkým dříkem, založených v celistvém betonovém základu. Uspořádání konzol typu soudek s maximálním vyložením 3,75m. Pro fázové vodiče jsou v celé trase použita ocelohliníková lana typu AlFe 240/39.Vedení je vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem s 24 SM vlákny.

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA