Reference > Průmyslová zóna letiště Ostrava - vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna letiště Ostrava - vedení VVN 110kV

Místo stavby: Příbor, Skotnice, Sedlnice, Mošnov

Rozsah: nové dvojité venkovní vedení VVN 2x110 kV ze stávající rozvodny R110/22kV Příbor do nové rozvodny R110/22kV Mošnov

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 125.603,- tis. Kč

Popis stavby

Účel stavby

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV ze stávající rozvodny R110/22kV Příbor do nové rozvodny R110/22kV Mošnov, která bude zajišťovat dodávku elektrické energie pro ?Průmyslovou zónu letiště Ostrava? o celkové výši 50MW soudobého příkonu. Rozsah požadovaného řešení stavby vycházel z DÚR technické infrastruktury průmyslové zóny.

Cílový stav

Stavba je umístěna v katastrálním území Příbor, Příbor-Prchalov, Skotnice, Sedlnice a Mošnov. V první části trasy od stávající rozvodny 110/22kV Příbor po křížení se stávající silnicí I/48 Nový Jičín ? Frýdek-Místek je navržená trasa vedena v souběhu se stávajícím vedením VVN 2x110kV č.5655/5656. V druhé části, která vede až po připravovanou rozvodnu R110/22 kV Mošnov je navržená trasa vedena v souběhu se stávajícím vedením VN 22kV č. 214.

Vedení je v celé délce provedeno jako venkovní na pozinkovaných ocelových stožárech VVN 2x110kV z ohraňovaného plechu. Pro fázové vodiče jsou použity v celé délce ocelohliníkové lana typu AlFe 240/39. Vedení je vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem se 24 SM vlákny.

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA