O společnosti > Portfolio

Portfolio

Společnost ENPRO Energo s.r.o. nabízí v rámci portfolia svých podnikatelských aktivit tyto základní služby:

a)      studie a zadávací návrhy na elektroenergetická díla

b)      dokumentace stávajícího stavu elektroenergetických zařízení

c)       projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí

d)      smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu

e)      projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení

f)       realizační projektové dokumentace rekonstrukcí, oprav, přeložek  a nových staveb:

  • technologických částí :

          -  rozvoden a transformoven 110/22 kV

          - rozvoden, transformoven  a spínacích stanic o napětí 22, 10 a 6 kV

         - distribučních transformoven 22/0,4 kV (kompaktních, vestavěných atd.)

  • stavebních částí :

         - elektrických venkovních a kabelových vedení NN, VN a VVN  do 110 kV včetně

         - venkovních distribučních transformoven 22/0,4 kV

g)      výkon autorského dozoru projektanta

h)      dokumentace skutečného provedení staveb elektroenergetických zařízení

i)        činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky

j)        zpracování místních provozních předpisů rozvoden

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA