Reference > Příbor- úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov,

Příbor - úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV  Příbor

Rozsah: Rekonstrukce 13 polí R 110 kV a výstavba 6 nových polí, tři koncové stožáry 110 kV, bypass, obsloužná komunikace, osvětlení R 100 kV. Stavba je členěna na část vvolanou zákazníkem (IV-12-8001545) a vlastní investici objednatele (IE-12-8001125).

Objednatel: ČEZ Distribuce, a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 173.670,- tis. Kč

Fotogalerie

Popis stavby

IV-12-8001545 - cílový stav

Jedná se o stavbu  vyvolanou zákazníkem z důvodu zajištění napájení nové průmyslové zóny Mošnov z R 110 kV Příbor. V této stavbě  jsou zahrnuty rekonstrukce polí a úpravy rozvodny související s napojením PZ Mošnov.

IE-12-8001125 - cílový stav

V rámci této stavby dojde k dokončení rekonstrukce rozvodny 110kV, která byla v I. etapě vyvolaná připojením nových odběratelů v areálu průmyslové zóny Mošnov.  Dokončení rekonstrukce se týká polí vedení V617, V618, V659, V660, Měření, T101 a T102 tj. výměna všech silových přístrojů. Součástí této stavby je zesílení ocelové konstrukce v celé rozvodně na celkovou zkratovou odolnost 31,5 kA včetně výměny přípojnic.

Součástí stavby bude i dokončení systému SKŘ a rekonstrukce vlastní spotřeby rozvodny ? výměna usměrňovačů, střídače a baterii 110 V.

Budou provedeny terénní úpravy v R 110 kV, vybudována objízdná komunikace kolem portálů R 110 kV, provedeny přeložky osvětlení a opravy oplocení (provozního i vnějšího).

 

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA