Reference > Vřesina, zástavba 70RD, 2. et., kNN

Vřesina, zástavba 70RD, 2. et., kNN

Místo stavby: Vřesina

Rozsah: výstavba kabelových rozvodů NN pro připojení 70 RD

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 3.217,- tis. Kč

Popis stavby

Cílový stav

Ze stávající trafostanice č.1771 ?Větrná? budou vyvedeny tři nové páteřní vývody NN provedené kabely 3x240+120 AYKY. Tyto kabely budou zapojeny v nových rozpojovacích skříních umístěných na místech nových rozpojovacích uzlů. Z těchto rozpojovacích skříní budou dále vyvedeny kabely pro zapojení jednotlivých jistících skříní pro nové RD. Trasy kabelů NN budou v budoucích chodnících a volných prostranstvích podél nových komunikací. Nové kabelové vedení bude zaústěno do stávající venkovní rozvodné sítě NN a do stávající jistící skříně v lokalitě 1etapy zástavby RD. V místech velkých lomů, přechodů komunikací a místech spojek budou ke kabelům přiloženy kabelové označníky MARKER.

Ve stávající trafostanici č.1771 "Větrná" bude vyměněn transformátor 250kVA za nový 400kVA. Rozváděč NN v trafostanici zůstane stávající.

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA