Reference > FVE Zašová 9,3 MW - kabelová přípojka

FVE Zašová 9,3 MW - kabelová přípojka

Místo stavby: Zašová

Rozsah: 1 km dvojitého kabelového vedení VN 22 kV, spínací stanice 22 kV pro fotovoltaickou elektrárnu

Objednatel: REN Power cz solar IX s.r.o.

Rok předání PD: 2010

Celkové investiční náklady: 850.000,- tis. Kč, z toho silové elektrorozvody 4.100,- tis. Kč

Popis stavby

Cílový stav

V souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny na k.ú. obce Zašová je nutno vyřešit její napojení na stávající distribuční síť. Tento požadavek je vyřešen dvěma novými kabelovými vedeními VN napájenými dvěma samostatnými stávajícími venkovními vedeními VN a dvěma novými rozvodnami VN umístěnými ve společné spínací stanici.

Kabelové trasy začínají na úsekových odpojovačích na p.b.53  vedení VN251 a na p.b.66  vedení VN104 US_VS_9371. Úsek mezi pb.b53 a p.b.66 je navržen jako jednoduché vedení, od p.b. 66 jako dvojité vedení ve společné trase. Trasa je navržena převážně ve volném terénu směrem ke stávající komunikaci I/35 a dráze ČD, jejichž překonání je navrženo protlakem. Trasa je zakončena v projektovaných spínacích stanicích.

Pro vedení bude použit kabel VN 2x 3x AXEKVCE 1x120/16 mm2 s koncovkami POLT-24D/1XO na přechodových p.b.

Spínací stanice byla v souladu s požadavky investora navržena jako pochozí kiosková, typ UF3042 , od firmy BETONBAU. V ní jsou umístěny dvě samostatné rozvodny VN, vyzbrojené rozváděči VN SM6 a skříněmi měření SM-1.

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA