Kariéra

Produkt

Projektování distribučních sítí

Projektování rozvoden a transformoven

Inženýrské činnosti

Specializované činnosti a aplikace

Inženýrské činnosti

Základní údaje

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv a budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.

 

Popis produktu

Produkt obsahuje zajištění smluv o budoucích smlouvách, zajištění souhlasů se vstupy na pozemek a práva provést stavbu v souvislosti s její realizací, sepsání smluv o zřízení věcného břemene a jejich vklad do Katastru nemovitostí a vypořádání finančních náhrad za věcná břemena.

Tento produkt je většinou součástí projektů liniových staveb, případně i rozvoden. Bývá rovněž realizován samostatně pro projektové dokumentace zpracované jinými projekčními organizacemi nebo pro zhotovitele stavby na dokončené akce.

 

Portfolio činností

  • 01studie a zadávací návrhy na elektroenergetická díla
  • 02dokumentace stávajícího stavu elektroenergetických zařízení
  • 03projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
  • 04smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
  • 05projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
  • 06realizační projektové dokumentace rozvoden, transformoven, spínacích stanic, venkovních a kabelových vedení o napětí 110, 22, 10, 6 a 0,4 kV
  • 07výkon autorského dozoru projektanta
  • 08dokumentace skutečného provedení staveb elektroenergetických zařízení
  • 09činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky
  • 10zpracování místních provozních předpisů