Kariéra

Produkt

Projektování distribučních sítí

Projektování rozvoden a transformoven

Inženýrské činnosti

Specializované činnosti a aplikace

Projektování rozvoden a transformoven

Základní údaje

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden, transformoven a spínacích stanic NN, VN, a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

 

Popis produktu

Tento produkt obsahuje zpracování projektových dokumentací stavební, technologické a řídící části rozvoden, transformoven a spínacích stanic. Při realizaci produktu společnost zpracovává porjektovou dokumentaci obvykle ve třech stupních, a to dokumentaci předkládavou k územnímu řízení, následně dokumentaci pro stavební řízení a v návaznosti na stavební povolení prováděcí dokumentaci stavby.

Při vlastní realizaci stavby spolupracujeme s investorem formou autorského dozoru projektanta a v rámci kontrolních dnů koordinujeme jednotlivé etapy výstavby. Po ukončení stavby zpracujeme a předáme objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

Na základě požadavku objednatele provádíme údržbu dokumentace skutečného provedení po dobu životnosti zařízení.

Společnost se rovněž podílí na zpracování studií proveditelnosti a zadávacích návrhů staveb a připravuje podklady pro výběrová řízení na technologické celky rozvoden, transformoven a spínacích stanic.

 

Portfolio činností

  • 01studie a zadávací návrhy na elektroenergetická díla
  • 02dokumentace stávajícího stavu elektroenergetických zařízení
  • 03projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
  • 04smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
  • 05projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
  • 06realizační projektové dokumentace rozvoden, transformoven, spínacích stanic, venkovních a kabelových vedení o napětí 110, 22, 10, 6 a 0,4 kV
  • 07výkon autorského dozoru projektanta
  • 08dokumentace skutečného provedení staveb elektroenergetických zařízení
  • 09činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky
  • 10zpracování místních provozních předpisů