Kariéra

Produkt

Projektování distribučních sítí

Projektování rozvoden a transformoven

Inženýrské činnosti

Specializované činnosti a aplikace

Projektování distribučních sítí

Základní údaje

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

 

Popis produktu

Obsahem produktu je zpracování projektové dokumentace stavební i technologické části venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN. Protože se jedná o liniové stavby, je potřeba navíc zajistit inženýrské činnosti v souladu s požadavky příslušné legislativy. Inženýrské činnosti jsou popsány samostatným produktem, u projektů distribučních sítí však bývají zpravidla jejich nedílnou součástí.

Z hlediska Zákona č.183/2006 O územním plánování a stavebním řádu je projekt obvykle zpracováván ve dvou stupních – dokumentace pro územní řízení a v návaznosti na územní rozhodnutí o umístění stavby prováděcí dokumentace stavby. Na základě požadavku objednatele můůže být  součástí prováděcí dokumentace také elektronická podoba projektu pro technickou evidenci.

Při vlastní realizaci stavby spolupracuje společnost s objednatelem formou autorského dozoru projektanta a po ukončení stavby vypracovává dokumentaci skutečného provedení stavby.

Po realizaci stavby je zpracována dokumentace skutečného provedení vhodná k exportu do informačního systému technické evidence objednatele.

 

Portfolio činností

  • 01studie a zadávací návrhy na elektroenergetická díla
  • 02dokumentace stávajícího stavu elektroenergetických zařízení
  • 03projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
  • 04smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
  • 05projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
  • 06realizační projektové dokumentace rozvoden, transformoven, spínacích stanic, venkovních a kabelových vedení o napětí 110, 22, 10, 6 a 0,4 kV
  • 07výkon autorského dozoru projektanta
  • 08dokumentace skutečného provedení staveb elektroenergetických zařízení
  • 09činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky
  • 10zpracování místních provozních předpisů