Kariéra

Produkt

Projektování distribučních sítí

Projektování rozvoden a transformoven

Inženýrské činnosti

Specializované činnosti a aplikace

Specializované činnosti a aplikace

Základní údaje

Zajištění dalších doplňkových činností a služeb související s projektováním, inženýrskými činnostmi a provozováním elektrických zařízení.

 

Popis produktu

Poradenská činnost – technická pomoc při zpracování studií proveditelnosti a zadávacích návrhů na elektroenergetická díla, činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky

Místní provozní předpisy – zpracování a aktualizace místních provozních předpisů rozvoden, transformoven a spívacích stanic

Geodetické činnosti – zajištění geodetických činností souvisejících s projektováním a realizací staveb a s vkladováním věcných řemen do katastru nemovitostí

 

Portfolio činností

  • 01studie a zadávací návrhy na elektroenergetická díla
  • 02dokumentace stávajícího stavu elektroenergetických zařízení
  • 03projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
  • 04smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
  • 05projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
  • 06realizační projektové dokumentace rozvoden, transformoven, spínacích stanic, venkovních a kabelových vedení o napětí 110, 22, 10, 6 a 0,4 kV
  • 07výkon autorského dozoru projektanta
  • 08dokumentace skutečného provedení staveb elektroenergetických zařízení
  • 09činnost technických poradců v oblasti elektroenergetiky
  • 10zpracování místních provozních předpisů