Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Nošovice

Rozsah: výstavba 8 polí R 110 kV, tři krytá stanoviště TR 110/22 kV, tři krytá stanoviště ZTL, nová R 22 kV, úpravy v BSP, obslužná komunikace

Objednatel: MSEM a.s.

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 186.800,- tis.Kč

 


 

Popis stavby

Původní stav

Rozvodna 110 kV Nošovice je provedena jako venkovní se dvěma systémy hlavních přípojnic a pomocnou přípojnici. Rozvodna má 4 pole vývodů, jedno pole transformátoru (T402) 400/110 kV a jedno pole kombinované spojky přípojnic. V rozvodně jsou stavební rezervy na vybudování sedmi polí. Mimo rozvodnu 110 kV je vývod z transformátoru T401, který je připojen přes vypínač (PTP a PTN) přímo na vedení V699 a funguje jako vysunutý transformátor R 110 kV Lískovec. Zkratová odolnost rozvodny je 25kA.

Cílový stav

Tato stavba řeší rozšíření rozvodny 110 kV Nošovice a výstavbu nové transformace 110/22 kV včetně rozvodny 22 kV v objektu R 110 kV Nošovice.

Rozvodna 110 kV bude rozšířena o 9 polí směrem k provozní budově. Současně s rozšířením budou provedeny úpravy v systému ovládaní a chránění i ve stávají části. Při rozšíření bude provedeno zaústění T401 a V699 do rozvodny 110 kV, vytvoří se rezervní pole pro další rozvoj a vybudují se pole pro připojení transformace 110 / 22 kV.  Dále budou postaveny tři krytá stanoviště transformátorů, která budou osazena transformátory 50 MVA  a tři rovněž krytá stanoviště pro zhášecí tlumivky.

Na místě dočasného plechového skladu bude vybudována nová budova R 22 kV. Nová rozvodny 22 kV bude v kobkovém provedení se dvěma systémy hlavních přípojnic s podélným dělením a pomocnou přípojnicí. V rozvodně 22kV bude umístěn vysílač HDO. Dále budou provedeny úpravy v zapojení vlastní spotřeby a rekonstrukce rozvaděčů vlastní spotřeby v provozní budově.

 

Fotogalerie